zwroty i reklamacje

REKLAMACJE
1 Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Internetowego można przekazać na jeden z poniższych sposobów:
·         pocztą elektroniczną na adres: biuro@arkamedic.pl
·         telefonicznie 695 728 602 dostępnym w dni powszednie w godz. 8-18,
·         wypełniając formularz online dostępny na stronie www.arkamedic.pl
2 Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych, reklamacje dotyczące zakupionych usług, których sprzedawcą jest Arkamedic rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: Arkamedic sp.zo.o. ul. Łabędzia 67/18, 43-100 Tychy, biuro@arkamedic.pl
3 W przypadku reklamacji lub roszczenia związanego z realizacją Usługi Klient na wezwanie Arkamedic dokona czynności umożliwiających otrzymanie przez Arkamedic wszelkich informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia reklamacji.
4 Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży Usługi jest sąd właściwy według właściwości ogólnej.
5 Arkamedic oświadcza, że zgodnie z zawartymi umowami z operatorami telekomunikacji, operatorzy ci za połączenie telefoniczne nie powinni pobierać od Klienta opłat innych niż za zwykłe połączenia telefoniczne.


 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1 W przypadku zakupu Usługi na odległość odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, jednak w przypadku Usługi mającej określony termin realizacji odstąpienie możliwe jest nie później niż 48 h przed tym terminem.
2 Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku rozpoczęcia korzystania z Usługi.
3 Arkamedic sp. z o.o. gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych na rachunek bankowy, z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Klienta dodatkowym kosztem.
4 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Arkamedic dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1 Usługi nabywane w Sklepie Internetowym nie mogą być odsprzedawane, odstępowane, użyczane osobie trzeciej bez zgody Arkamedic.
2 Nabyte Usługi nie podlegają zamianie na inne Usługi.
3 Nabyte Usługi nie zastępują Usług świadczonych na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4 Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu regulaminu na stronie e-sklep.arkamedic.pl. Zmiana regulaminu nie wpływa na realizację umów, które zostały zawarte przed jego zmianą.
5 Powyższe wchodzi w życie w dniu 01.02.2024r.